2015-09-22

Nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie na terenie wszystkich powiatów wchodzących w skład OIRP w Olsztynie: olsztyńskim, kętrzyńskim, mrągowskim, bartoszyckim, lidzbarskim, ostródzkim, iławskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, makowskim, ostrołęckim, ostrowskim, przasnyskim, wyszkowskim, ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim, a także w miastach na prawach powiatu Olsztynie i Ostrołęce.

Radcowie prawni zgłaszający się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej proszeni są o złożenie zgłoszenia wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 97/IX/2015 KRRP z dnia 11.09.2015 r. Radcowie prawni, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszone są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Formularze należy składać w siedzibie Izby w terminie do dnia 20 października 2015 r.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby radców prawnych niż liczba miejsc w danym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, Komisja ds. wykonywania zawodu i wpisów na listę radców prawnych Rady OIRP w Olsztynie dokona losowania zgodnie z postanowieniami Uchwały 97/IX/2015 KRRP z dnia 11.09.2015 r.

Radcowie prawni, którzy nie zostaną wyznaczeni radcami prawnymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mogą zadeklarować wolę bycia zastępcami radców prawnych wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność radców prawnych wyznaczonych.
Umowy z radcami prawnymi wskazanymi przez OIRP w Olsztynie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2016 będą zawierać starostowie powiatów w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że powiaty otrzymają dotację w kwocie ok. 5150 zł miesięcznie na pokrycie kosztów działania jednego punktu, w tym 97% tej kwoty przeznaczane jest na pokrycie kosztów wynagrodzenia (zleceniodawcy i zleceniobiorcy) radców prawnych i adwokatów udzielających porad prawnych w jednym punkcie. W określonych powyżej granicach wynagrodzenia pomoc prawna ma być udzielana w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów, w lokalach i wg harmonogramu określonego przez starostów powiatów.

Sprawy związane z realizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z upoważnienia Dziekana OIRP w Olsztynie prowadzi Sekretarz OIRP w Olsztynie r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska, tel. 664 933 850, a także pracownik Biura OIRP w Olsztynie Wiesława Wiszomirska – 89/5279863.

Dziekan Michał Korwek

Załączniki

  formularz zgłoszen...oc prawna.doc 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ustawa z dnia 5 sie...oz. 1255).pdf 153,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr 97IX201...9.2015 r..pdf 117,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się