2015-09-22

Nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie na terenie wszystkich powiatów wchodzących w skład OIRP w Olsztynie: olsztyńskim, kętrzyńskim, mrągowskim, bartoszyckim, lidzbarskim, ostródzkim, iławskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, makowskim, ostrołęckim, ostrowskim, przasnyskim, wyszkowskim, ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim, a także w miastach na prawach powiatu Olsztynie i Ostrołęce.

Radcowie prawni zgłaszający się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej proszeni są o złożenie zgłoszenia wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 97/IX/2015 KRRP z dnia 11.09.2015 r. Radcowie prawni, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszone są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Formularze należy składać w siedzibie Izby w terminie do dnia 20 października 2015 r.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby radców prawnych niż liczba miejsc w danym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, Komisja ds. wykonywania zawodu i wpisów na listę radców prawnych Rady OIRP w Olsztynie dokona losowania zgodnie z postanowieniami Uchwały 97/IX/2015 KRRP z dnia 11.09.2015 r.

Radcowie prawni, którzy nie zostaną wyznaczeni radcami prawnymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mogą zadeklarować wolę bycia zastępcami radców prawnych wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność radców prawnych wyznaczonych.
Umowy z radcami prawnymi wskazanymi przez OIRP w Olsztynie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2016 będą zawierać starostowie powiatów w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że powiaty otrzymają dotację w kwocie ok. 5150 zł miesięcznie na pokrycie kosztów działania jednego punktu, w tym 97% tej kwoty przeznaczane jest na pokrycie kosztów wynagrodzenia (zleceniodawcy i zleceniobiorcy) radców prawnych i adwokatów udzielających porad prawnych w jednym punkcie. W określonych powyżej granicach wynagrodzenia pomoc prawna ma być udzielana w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów, w lokalach i wg harmonogramu określonego przez starostów powiatów.

Sprawy związane z realizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z upoważnienia Dziekana OIRP w Olsztynie prowadzi Sekretarz OIRP w Olsztynie r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska, tel. 664 933 850, a także pracownik Biura OIRP w Olsztynie Wiesława Wiszomirska – 89/5279863.

Dziekan Michał Korwek

Załączniki

  formularz zgłoszen...oc prawna.doc 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ustawa z dnia 5 sie...oz. 1255).pdf 153,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr 97IX201...9.2015 r..pdf 117,67 KB (pdf) szczegóły pobierz